بهمن بالریان

منو

دبیره های دوره ساسانی

دبیره های مربوط به دوره شکوه مند ساسانی

اوستایی   پارسی باستان پهلوی ساسانی  کردی  پارسی نوین  فره وشی آدوکنیشه (آدوکَنَیشه) فرورتین خاکه‌لێوه فروردین اشا وهیشت ثور واهر (ثُورَ…