بهمن بالریان

منو

تاریخ سایر کشورها

تاریخ مربوط به سایر کشور ها و ملت ها

اوستایی   پارسی باستان پهلوی ساسانی  کردی  پارسی نوین  فره وشی آدوکنیشه (آدوکَنَیشه) فرورتین خاکه‌لێوه فروردین اشا وهیشت ثور واهر (ثُورَ…