بهمن بالریان

منو

تاریخ ایران

تاریخ و وقایع ایران از ابتدا تا کنون

اوستایی   پارسی باستان پهلوی ساسانی  کردی  پارسی نوین  فره وشی آدوکنیشه (آدوکَنَیشه) فرورتین خاکه‌لێوه فروردین اشا وهیشت ثور واهر (ثُورَ…