بهمن بالریان

منو

دبیره اوستایی

دبیره های مربوط به دوره های اساطیری ایران باستان

اوستایی   پارسی باستان پهلوی ساسانی  کردی  پارسی نوین  فره وشی آدوکنیشه (آدوکَنَیشه) فرورتین خاکه‌لێوه فروردین اشا وهیشت ثور واهر (ثُورَ…