بهمن بالریان

منو

تاریخی

اطلاعات تاریخی و باستانی که کسب کرده ام و همیشه تحت تاثیر آنها قرار گرفته ام.

اوستایی   پارسی باستان پهلوی ساسانی  کردی  پارسی نوین  فره وشی آدوکنیشه (آدوکَنَیشه) فرورتین خاکه‌لێوه فروردین اشا وهیشت ثور واهر (ثُورَ…