تارنمای بالریان

Menu

ای مرد تویی که در آینده خواهی بود، اگر خواهی دانی چند داشت کشور داریوش شاه، بشمار مردانی را که تختگاه مرا می برند، آنگاه به تو آشکار خواهد شد که مرد پارسی بسی دور از پارس نبرد کرده، و نیزه مرد پارسی بسی دور از پارس زمین را شکافته! تیر مرد پارسی بسی دور از پارس آسمان را شکافته!

داریوش هخامنشی

Categories:   تاریخ ایران, تاریخی, دبیره میخی پارسی باستان

Comments

  • Posted: November 10, 2016 19:16

    بهمن

    بسیار زیبا و افتخار آمیز...